บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Singtel Strategic Investments Pte Ltd.
อื่นๆ (Free float)
หมายเหตุ
* สัดส่วนเพดานการถือครองโดยผู้ถือหุ้นต่างชาติเท่ากับ 48.30%
 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2560

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (%)
1. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 1,202,712,000 40.45
2. SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.  693,359,000 23.32
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 137,624,337 4.63
4. LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 92,692,100 3.12
5. สำนักงานประกันสังคม 71,984,000 2.42
6. GIC PRIVATE LIMITED 42,834,237 1.44
7. CHASE NOMINEES LIMITED 41,350,299 1.39
8. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 36,735,017 1.24
9. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 26,304,824 0.88
10. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 19,992,615 0.67
  รวม 2,365,588,429 79.57

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 11 เม.ย. 2560 (วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล) ซึ่งจัดทำโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด