บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Singtel Strategic Investments Pte Ltd.
อื่นๆ (Free float)
หมายเหตุ
* สัดส่วนเพดานการถือครองโดยผู้ถือหุ้นต่างชาติเท่ากับ 48.30%
 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

ณ วันที่ 18 ส.ค. 2559

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (%)
1. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 1,202,712,000 40.45
2. SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.,  SINGTEL INVESED BY OCBC NOMINEES 693,359,000 23.32
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 178,170,309 5.99
4. THE BANK OF NEW YORK MELLON 56,890,400 1.91
5. สำนักงานประกันสังคม  46,667,300 1.57
6. GIC PRIVATE LIMITED 43,861,737 1.48
7. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 39,248,508 1.32
8. CHASE NOMINEES LIMITED 37,318,496 1.26
9. LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 19,059,800 0.64
10. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 18,151,877 0.61
  Total 2,335,439,427 78.55

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 18 ส.ค. 2559 (วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับการดำเนินงานครึ่งปีแรก 2559) ซึ่งจัดทำโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด