นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย *
ประธานกรรมการ
ตำแหน่ง
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
 • กรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, North Texas State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Direct Certificate Program (DCP) รุ่น 59/2548
 • หลักสูตร Role of the Chaiman Program (RCP) รุ่น 16/2550
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2558 - ปัจจุบัน
  รองประธานกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / บมจ. ธนาคารกรุงไทย
 • 2557 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ กรรมการอิสระ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2541 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการ / บจ. วี กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์
 • 2554 - 2555
  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ / บมจ. ปตท.
 • 2549 - 2555
  ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / บมจ. หลักทรัพย์ จัดการกองทุนกรุงไทย
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายประสัณห์ เชื้อพานิช *
กรรมการ
ตำแหน่ง
 • กรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรขั้นสูงทางการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Director Certification Program (DCP 119/2009)
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2559 – ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2559 – ปัจจุบัน
  กรรมการ ในคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจามหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2558 – ปัจจุบัน
  กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • 2558 – ปัจจุบัน
  กรรมการ คณะกรรมการพิจารณาให้การรับรองบริษัทที่มีการวางแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริต
 • 2558 – ปัจจุบัน
  กรรมการ สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 • 2558 – ปัจจุบัน
  กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • 2557 – ปัจจุบัน
  กรรมการ IFRS Advisory Council
 • 2557 – ปัจจุบัน
  กรรมการที่ปรึกษาด้านการกากับดูแลกิจการและนโยบาย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • 2557 – ปัจจุบัน
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี คณะกรรมการทุ่มตลาดและการอุดหนุน กระทรวงพาณิชย์
 • 2557 – ปัจจุบัน
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 • 2557 – ปัจจุบัน
  กรรมการตรวจสอบ สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 • 2557 – ปัจจุบัน
  นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 2555 – ปัจจุบัน
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนประกันวินาศภัย กระทรวงการคลัง
 • 2557 – 2558
  อนุกรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และประเด็นอื่นด้านเศรษฐกิจสภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • 2556 – 2558
  กรรมการบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2556 – 2558
  กรรมการอิสระ บริษัท น่าเฮงคอนกรีต (1992) จำกัด
 • 2555 – 2558
  นายกสมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2556 – 2557
  คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ ASEAN CG Scorecard สมาคมส่งเสริมสาถบันกรรมการบริษัทไทย
 • 2554 – 2557
  ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 2554 – 2557
  อุปนายก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 2551 – 2555
  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ *
กรรมการ
ตำแหน่ง
 • ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • เนติบัณฑิต สำนักลินคอล์น อินน์ ประเทศอังกฤษ
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 29/2547
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2557 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2557 - ปัจจุบัน
  Managing Partner / R&T Asia (Thailand) Limited
 • 2551 - 2557
  กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ กรรมการอิสระ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2550 - 2551
  กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2549 - 2550
  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2548 - 2557
  ผู้บริหาร / บจ.ฮันตัน แอนด์ วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์)
 • 2540 - 2551
  กรรมการ / บจ. ไทยทาโลว์ แอนด์ ออยล์
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
* กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร