นายกานต์ ตระกูลฮุน *
ประธานกรรมการ
ตำแหน่ง
 • ประธานกรรมการ
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน
 • ประธานกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 29/2546
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2559 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการ ประธานกรรมการการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2559 - ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ / บมจ. ไทยพาณิชย์
 • 2558 - ปัจจุบัน
  กรรมการ ประธานกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2558 - ปัจจุบัน
  กรรมการที่ปรึกษา / Nomura Holdings Inc.
 • 2554 - ปัจจุบัน
  ที่ปรึกษา / Kubota Corporation (Japan)
 • 2549 - ปัจจุบัน
  กรรมการ / บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
 • 2549 - 2558
  กรรมการผู้จัดการใหญ่ / บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์
กรรมการ
ตำแหน่ง
 • กรรมการ
 • กรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลยุทธ์
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * 0.0027
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 107/2552
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการ กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการกลยุทธ์ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2555 - 2557
  กรรมการ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2550 - 2555
  รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2547 - 2550
  ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานธุรกิจบริการสื่อสารไร้สาย / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายประสัณห์ เชื้อพานิช *
ตำแหน่ง
 • กรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรขั้นสูงทางการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Director Certification Program (DCP 119/2009)
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2559 – ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2559 – ปัจจุบัน
  กรรมการ ในคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจามหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2558 – ปัจจุบัน
  กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • 2558 – ปัจจุบัน
  กรรมการ คณะกรรมการพิจารณาให้การรับรองบริษัทที่มีการวางแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริต
 • 2558 – ปัจจุบัน
  กรรมการ สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 • 2558 – ปัจจุบัน
  กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • 2557 – ปัจจุบัน
  กรรมการ IFRS Advisory Council
 • 2557 – ปัจจุบัน
  กรรมการที่ปรึกษาด้านการกากับดูแลกิจการและนโยบาย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • 2557 – ปัจจุบัน
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี คณะกรรมการทุ่มตลาดและการอุดหนุน กระทรวงพาณิชย์
 • 2557 – ปัจจุบัน
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 • 2557 – ปัจจุบัน
  กรรมการตรวจสอบ สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 • 2557 – ปัจจุบัน
  นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 2555 – ปัจจุบัน
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนประกันวินาศภัย กระทรวงการคลัง
 • 2557 – 2558
  อนุกรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และประเด็นอื่นด้านเศรษฐกิจสภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • 2556 – 2558
  กรรมการบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2556 – 2558
  กรรมการอิสระ บริษัท น่าเฮงคอนกรีต (1992) จำกัด
 • 2555 – 2558
  นายกสมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2556 – 2557
  คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ ASEAN CG Scorecard สมาคมส่งเสริมสาถบันกรรมการบริษัทไทย
 • 2554 – 2557
  ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 2554 – 2557
  อุปนายก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 2551 – 2555
  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
* กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร