นายกานต์ ตระกูลฮุน *
ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
ตำแหน่ง
 • ประธานกรรมการ
 • กรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • 2520 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟ้า(เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2529 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ The Georgia Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • 2529 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ The Georgia Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Directors Certification Program (DCP) 29/2003
ประสบการณ์ทำงาน
 • พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการ ประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืนและกรรมการอิสระ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2559 - ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ส.ค. 2558 - พ.ย. 2559
  กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2549 - 2558
  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นางทัศนีย์ มโนรถ *
กรรมการอิสระ
ตำแหน่ง
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
 • กรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 32/2546
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการตรวจสอบ กรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน กรรมการอิสระ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2549 - พ.ค. 2557
  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์
กรรมการ
ตำแหน่ง
 • กรรมการ
 • กรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * 0.0027
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 107/2551
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2555 - ปัจจุบัน
  หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2550 - 2555
  รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการตลาด บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2547-2550
  ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานธุรกิจบริการสื่อสารไร้สาย บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
* กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร