นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลยุทธ์องค์กร
ตำแหน่ง
 • กรรมการ
 • กรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * 0.0027
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 107/2551
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2555 - ปัจจุบัน
  หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2550 - 2555
  รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการตลาด บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2547-2550
  ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานธุรกิจบริการสื่อสารไร้สาย บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายฮุย เว็ง ชอง
กรรมการผู้อำนวยการ
ตำแหน่ง
 • หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ
  (ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่ 14 มกราคม 2556)
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Southern, California
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2556 - ปัจจุบัน
  หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ, บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2553 - 2556
  CEO International, Singapore Telecommunications Ltd.
 • 2552 - 2553
  หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ, บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2549 - 2552
  รองกรรมการผู้อำนวยการ, บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2548 - 2550
  กรรมการ, บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล
ตำแหน่ง
 • หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท Psychology Counseling Rider University รัฐนิวเจอร์ซี, สหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2558 - ปัจจุบัน
  หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2556 - 2558
  รองประธานเจ้าหน้าทีสายปฏิบัติการ บมจ. แม็คกรุ๊ป
 • 2554 - 2556
  ประธานเจ้าหน้าที่สายทรัพยากรบุคคล บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
 • 2550 - 2554
  ผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บจก. เซ็นทรัล วัตสัน (ประเทศไทย)
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร
ตำแหน่ง
 • หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ , The University of Michigan at Ann Arbor สหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Director Certification Program (DCP) ปี 2552
ประสบการณ์ทำงาน
 • ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน
  หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2556 - ก.ย. 2559
  รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2554 - 2558
  กรรมการบริษัท กลุ่ม จ. ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์
 • 2549 - 2556
  รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นางสาวสุนิธยา ชินวัตร
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน
ตำแหน่ง
 • หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * 0.0005
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท สาขาการเงิน , North Texas State University สหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • : Director Certification Program (DCP) ปี 2555
ประสบการณ์ทำงาน
 • มิ.ย. 2559 - ปัจจุบัน
  หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2555 - พ.ค. 2559
  ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานบริหารการเงิน บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2549 - 2555
  ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานบริหารการเงิน บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

 

Notes :
 1. รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ตามนิยามของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์