นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ *
ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
ตำแหน่ง
 • ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • Barrister-at-law, Lincoln’s Inn
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 29/2547
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2551 - ปัจจุบัน
  กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ, บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2549 - ปัจจุบัน
  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ, บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2548 - ปัจจุบัน
  ผู้บริหาร, บจ. ฮันตัน แอนด์ วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์)
 • 2550 - 2551
  กรรมการสรรหา, บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2540 - 2551
  กรรมการ, บจ. ไทยทาโลว์ แอนด์ ออยล์
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย *
กรรมการอิสระ
ตำแหน่ง
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
 • กรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, North Texas State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2541 - ปัจจุบัน
  ประธานคณะกรรมการ, บริษัท วี กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส จำกัด
 • 2556
  ที่ปรึกษาและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, บมจ. หลักทรัพย์ จัดการกองทุนกรุงไทย
 • 2549 - 2555
  ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง, บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย
 • 2554 - 2555
  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ, บมจ. ปตท.
 • 2554 - 2555
  กรรมการ, บมจ. ปตท. ผลิตและสำรวจ
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายสมประสงค์ บุญยะชัย *
กรรมการ
ตำแหน่ง
 • รองประธานกรรมการ
 • กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 30/2547
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 65/2548
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 21/2552
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2553 - ปัจจุบัน
  รักษาการ กรรมการผู้อำนวยการ บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น
 • 2551 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการบริหาร, บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น
  กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ, บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2550 - ปัจจุบัน
  รองประธานกรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน, บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
  กรรมการ, บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น
 • 2549 - ปัจจุบัน
  กรรมการ, บมจ. ไทยคม
 • 2547 - ปัจจุบัน
  กรรมการ บจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า
 • 2545 - ปัจจุบัน
  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ, บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง
 • 2552 - 2554
  ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ไทยคม
 • 2543 - 2551
  กรรมการบริหาร บมจ. ชินแซทเทลไลท์
 • 2542 - 2551
  ประธานกรรมการบริหาร บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2537 - 2551
  กรรมการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2547 - 2550
  กรรมการบริหาร, บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ
  กรรมการและกรรมการบริหาร, บมจ. ไอทีวี
 • 2543 - 2550
  รองประธานกรรมการบริหาร, บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
* กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร