เลือกปี    
ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ 153 KB
แบบฟอร์ม 1: แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ล่วงหน้า 351 KB
แบบฟอร์ม 2 และ 3: แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ประจำปี 2560 530 KB
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 2,074 KB
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 226 KB
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 8,439 KB
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2558 รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผล และข้อมูลการจ่ายเงินปันผล 17,870 KB
เอกสารแนบ 3 รายงานพัฒนาความยั่งยืน ปี 2558 12,656 KB
เอกสารแนบ 4 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี 156 KB
เอกสารแนบ 5 ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการ ซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 142 KB
เอกสารแนบ 6 6 (ก) สรุปรายละเอียดการเสนอขายและข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิและ หุ้นรองรับของบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 826,900 หน่วย ให้แก่พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย 247 KB
6 (ข) แบบรายงานการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 406 KB
6 (ค) ความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน 852 KB
เอกสารแนบ 7 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) 136 KB
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) 98 KB
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 188 KB
เอกสารแนบ 8 นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ 153 KB
เอกสารแนบ 9 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 69 KB
เอกสารแนบ 10 คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 103 KB
เอกสารแนบ 11 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 104 KB
เอกสารแนบ 12 ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 70 KB
เอกสารแนบ 13 แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตัง้สถานที่ประชุม: โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว 189 KB
    ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 2,074 KB
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 4,944 KB
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ 187 KB
แบบฟอร์ม 1: แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ล่วงหน้า 312 KB
แบบฟอร์ม 2 และ 3: แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ประจำปี 2558 458 KB
    ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 1,612 KB
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 6,673 KB