นายแอเลน ลิว ยง เคียง *
ประธานกรรมการ
ตำแหน่ง
 • ประธานกรรมการบริหาร
 • กรรมการ
 • กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท Science (Management) Massachusetts Institute of Technology, ประเทศสหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2557 - ปัจจุบัน
  Chief Executive Officer Consumer Australia Chief Executive Officer Optus / Singapore Telecommunications Ltd.
 • 2551 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2549 - ปัจจุบัน
  กรรมการ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2549 - ปัจจุบัน
  Chief Executive Officer (Singapore) / Singapore Telecommunications Ltd.
 • 2555 - 2557
  Executive Officer Group Digital Life and Country Chief - Officer (Singapore) / Singapore Telecommunications Ltd.
 • 2549 - 2551
  กรรมการบริหาร / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์
กรรมการ
ตำแหน่ง
 • กรรมการ
 • กรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลยุทธ์
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * 0.0027
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 107/2552
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการ กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการกลยุทธ์ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2555 - 2557
  กรรมการ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2550 - 2555
  รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2547 - 2550
  ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานธุรกิจบริการสื่อสารไร้สาย / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ *
กรรมการ
ตำแหน่ง
 • กรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า (M.S.E.E.)
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Directors Certification Program (DCP) รุ่น 119/2552
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2558 - ปัจจุบัน
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - 2558
  หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคนิค บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
 • 2535 - 2552
  ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ - Advanced Satellite System บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

  กรรมการผู้จัดการโครงการไอพีสตาร์ บริษัท ไอพีสตาร์ จำกัด
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายฟิลิป เชียง ชอง แทน *
กรรมการ
ตำแหน่ง
 • กรรมการ
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท การจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 175/2556
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2559 - ปัจจุบัน
  กรรมการ กรรมการบริหาร / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2559 - ปัจจุบัน
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
 • 2559 - ปัจจุบัน
  กรรมการ / บมจ. ไทยคม
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการสภาที่ปรึกษา / สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2554 - ปัจจุบัน
  Board of Visitors / University of Maryland
 • 2558 - มี.ค. 2559
  กรรมการผู้อำนวยการ / บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
 • ก.ค. - ต.ค. 2558
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ / บมจ.ธนาคารกรงุศรีอยุธยา
 • ม.ค. - มิ.ย. 2558
  ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าบุคคลและรักษาการแทนประธานคณะ / บมจ.ธนาคารกรงุศรีอยุธยา
 • 2557 - 2558
  กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร / บมจ.ธนาคารกรงุศรีอยุธยา
 • 2556 - 2558
  กรรมการ (ผู้มีอานาจลงนาม) รักษาการแทนประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ / บมจ.ธนาคารกรงุศรีอยุธยา
 • 2556 - 2557
  รักษาการแทนประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจอิเล็กทรอเล็กทรอนิกส์ / บมจ.ธนาคารกรงุศรีอยุธยา
 • 2556
  รองประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร และที่ปรึกษา คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ / บมจ.ธนาคารกรงุศรีอยุธยา
 • 2555 ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ / บมจ.ธนาคารกรงุศรีอยุธยา
 • 2553 - 2555
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านสินเชื่อลูกค้าบุคคล / บมจ.ธนาคารกรงุศรีอยุธยา
 • 2552 - 2553 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บจ. จีอี มันนี่ ประเทศไทย
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายสตีเฟ่น จอฟฟรีย์ มิลเลอร์ *
กรรมการ
ตำแหน่ง
 • กรรมการ
 • กรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาตรี Economics and Finance, University of New South Wales (เกียรตินิยมอันดับ 1)
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2558 - ปัจจุบัน
  กรรมการ และกรรมการบริหาร / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2557 - ปัจจุบัน
  ที่ปรึกษา / Singapore Technologies Telemedia, Singapore
 • 2556 - 2557
  President & COO / Singapore Technologies Telemedia, Singapore
 • 2555 - 2556
  President & CFO / Singapore Technologies Telemedia, Singapore
 • 2553 - 2555
  Senior EVP & CFO / Singapore Technologies Telemedia, Singapore
 • 2548 - 2553
  CFO / Singapore Technologies Telemedia, Singapore
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายเฆราร์โด ซี. อบลาซา จูเนียร์ *
กรรมการ
ตำแหน่ง
 • กรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ De La Salle University, Manila
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน
 • เม.ษ. 2560 – ปัจจุบัน
  กรรมการ ธนาคาร Bank of the Philippines Islands
 • มิ.ย. 2553 – ปัจจุบัน
  กรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร บริษัท Manila Water Company Inc.
 • 2541– ปัจจุบัน
  กรรมการผู้จัดการอาวุโส กรรมการบริหาร บริษัท Ayala Corporation
 • 2553 – เม.ษ. 2560
  กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Manila Water Company Inc.
 • ม.ค. 2553 – มิ.ย. 2553
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Ayala Corporation
 • 2540 – 2541
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท Ayala Corporation
 • 2541 – 2552
  กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Globe Telecom Inc.
 • 2538 – 2540
  ผู้จัดการส่วนงานธุรกิจส่วนภูมิภาค Citibank Singapore
 • 2530 – 2537
  รองกรรมการผู้อำนวยการ Citibank N.A. Philippines
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายประสัณห์ เชื้อพานิช *
กรรมการ
ตำแหน่ง
 • กรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรขั้นสูงทางการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Director Certification Program (DCP 119/2009)
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2559 – ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2559 – ปัจจุบัน
  กรรมการ ในคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจามหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2558 – ปัจจุบัน
  กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • 2558 – ปัจจุบัน
  กรรมการ คณะกรรมการพิจารณาให้การรับรองบริษัทที่มีการวางแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริต
 • 2558 – ปัจจุบัน
  กรรมการ สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 • 2558 – ปัจจุบัน
  กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • 2557 – ปัจจุบัน
  กรรมการ IFRS Advisory Council
 • 2557 – ปัจจุบัน
  กรรมการที่ปรึกษาด้านการกากับดูแลกิจการและนโยบาย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • 2557 – ปัจจุบัน
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี คณะกรรมการทุ่มตลาดและการอุดหนุน กระทรวงพาณิชย์
 • 2557 – ปัจจุบัน
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 • 2557 – ปัจจุบัน
  กรรมการตรวจสอบ สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 • 2557 – ปัจจุบัน
  นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 2555 – ปัจจุบัน
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนประกันวินาศภัย กระทรวงการคลัง
 • 2557 – 2558
  อนุกรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และประเด็นอื่นด้านเศรษฐกิจสภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • 2556 – 2558
  กรรมการบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2556 – 2558
  กรรมการอิสระ บริษัท น่าเฮงคอนกรีต (1992) จำกัด
 • 2555 – 2558
  นายกสมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2556 – 2557
  คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ ASEAN CG Scorecard สมาคมส่งเสริมสาถบันกรรมการบริษัทไทย
 • 2554 – 2557
  ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 2554 – 2557
  อุปนายก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 2551 – 2555
  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
* กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร