นายแอเลน ลิว ยง เคียง *
ประธานกรรมการ
ตำแหน่ง
 • ประธานกรรมการบริหาร
 • กรรมการ
 • กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท Science (Management) Massachusetts Institute of Technology, ประเทศสหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2557 - ปัจจุบัน
  Chief Executive Officer Consumer Australia Chief Executive Officer Optus / Singapore Telecommunications Ltd.
 • 2551 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2549 - ปัจจุบัน
  กรรมการ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2549 - ปัจจุบัน
  Chief Executive Officer (Singapore) / Singapore Telecommunications Ltd.
 • 2555 - 2557
  Executive Officer Group Digital Life and Country Chief - Officer (Singapore) / Singapore Telecommunications Ltd.
 • 2549 - 2551
  กรรมการบริหาร / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์
กรรมการ
ตำแหน่ง
 • กรรมการ
 • กรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลยุทธ์
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * 0.0027
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 107/2552
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการ กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการกลยุทธ์ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2555 - 2557
  กรรมการ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2550 - 2555
  รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2547 - 2550
  ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานธุรกิจบริการสื่อสารไร้สาย / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ *
กรรมการ
ตำแหน่ง
 • กรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า (M.S.E.E.)
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Directors Certification Program (DCP) รุ่น 119/2552
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2558 - ปัจจุบัน
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - 2558
  หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคนิค บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
 • 2535 - 2552
  ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ - Advanced Satellite System บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

  กรรมการผู้จัดการโครงการไอพีสตาร์ บริษัท ไอพีสตาร์ จำกัด
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายเฆราร์โด ซี. อบลาซา จูเนียร์ *
กรรมการ
ตำแหน่ง
 • กรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ De La Salle University, Manila
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน
 • เม.ษ. 2560 – ปัจจุบัน
  กรรมการ ธนาคาร Bank of the Philippines Islands
 • มิ.ย. 2553 – ปัจจุบัน
  กรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร บริษัท Manila Water Company Inc.
 • 2541– ปัจจุบัน
  กรรมการผู้จัดการอาวุโส กรรมการบริหาร บริษัท Ayala Corporation
 • 2553 – เม.ษ. 2560
  กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Manila Water Company Inc.
 • ม.ค. 2553 – มิ.ย. 2553
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Ayala Corporation
 • 2540 – 2541
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท Ayala Corporation
 • 2541 – 2552
  กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Globe Telecom Inc.
 • 2538 – 2540
  ผู้จัดการส่วนงานธุรกิจส่วนภูมิภาค Citibank Singapore
 • 2530 – 2537
  รองกรรมการผู้อำนวยการ Citibank N.A. Philippines
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
* กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร