นายแอเลน ลิว ยง เคียง *
ประธานกรรมการ
ตำแหน่ง
 • ประธานกรรมการบริหาร
 • กรรมการ
 • กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท Science (Management) Massachusetts Insitiute of Technology U.S.A.
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2551 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการบริหาร, บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2549 - ปัจจุบัน
  กรรมการ, บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สิงคโปร์, Singapore Telecommunications Ltd.
 • 2549 - 2551
  กรรมการบริหาร, บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์
กรรมการ
ตำแหน่ง
 • กรรมการ
 • กรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * 0.0027
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 107/2551
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2555 - ปัจจุบัน
  หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2550 - 2555
  รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการตลาด บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2547-2550
  ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานธุรกิจบริการสื่อสารไร้สาย บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ *
กรรมการ
ตำแหน่ง
 • กรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า (M.S.E.E.)
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Directors Certification Program (DCP) รุ่น 119/2552
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2558 - ปัจจุบัน
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - 2558
  หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคนิค บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
 • 2535 - 2552
  ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ - Advanced Satellite System บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

  กรรมการผู้จัดการโครงการไอพีสตาร์ บริษัท ไอพีสตาร์ จำกัด
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายฟิลิป เชียง ชอง แทน *
กรรมการ
ตำแหน่ง
 • กรรมการ
 • กรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท ด้านการจัดการ
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Directors Certification Program (DCP) รุ่น 175/2556
ประสบการณ์ทำงาน
 • พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน
  กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน
  กรรมการผู้อำนวยการ บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการสภาที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2554 - ปัจจุบัน
  Board of Visitors, University of Maryland
 • ก.ค. - ต.ค. 2558
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ม.ค. - มิ.ย. 2558
  ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าบุคคล และรักษาการแทนประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรีคอนซูเมอร์ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • 2557 - 2558
  กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
* กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร