ทีมนักลงทุนสัมพันธ์

นัฐิยา พัวพงศกร
ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
วราภรณ์ โอสถานนท์
ศิรภพ ปภัทธนนันท์
ปารตี พลบัวไข

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
เลขที่ 414 อาคาร เอไอเอส 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: +662-029-3145
แฟกซ์: +662-029-5165
อีเมล: investor@ais.co.th

ติดต่อเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับเอไอเอส

+662-029-5000

ติดต่อหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์
เอไอเอส คอลเซ็นเตอร์ 1175 หรือ
+662-271-9000

เฟสบุ๊ค ออนไลน์ คอลเซ็นเตอร์

แบบฟอร์มการติดต่อกรุณากรอกข้อมูลเพื่อติดต่อ


เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณากรอกรหัสข้อความภาพ ตามข้อมูลที่ปรากฎอยู่ข้างล่างนี้