หน่วย: ล้านบาท 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 1Q61
รายได้รวม 126,437 145,649 150,578 149,329 155,276 152,150 157,722 40,933
ต้นทุนรวม 76,220 88,050 88,936 83,548 84,819 82,992 92,259 23,718
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อม 56,622 61,437 63,691 66,427 70,776 60,741 70,498 18,905
กำไรสุทธิ 22,218 34,884 36,274 36,033 39,152 30,667 30,077 8,037
สินทรัพย์รวม 86,672 100,968 112,026 126,351 181,761 257,670 284,067 286,785
หนี้สินรวม 47,209 57,426 66,133 79,486 133,268 232,962 233,641 238,749
ส่วนของผู้ถือหุ้น 39,464 43,542 45,893 46,865 48,493 42,708 50,427 48,036
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 58,417 62,242 60,553 72,174 69,924 71,538 71,061 18,085
เงินลงทุน 5,707 9,598 28,460 32,562 32,255 47,554 41,108 6,467
Effective tax rate
Earnings before Tax 36,709 45,613 46,237 46,082  49,154  35,864  35,921  9,705 
Reported Taxes 14,364  10,714 10,007  10,079  9,999  5,175  5,843 1,657 
Reported Tax Rate (in %) 39.1  23.5  21.6  21.9  20.3  14.4  16.3  17.1 
Cash Taxes Paid 10,201 11,109 9,224  9,353 8,294 9,902 5,533 351 
Cash Tax Rate (in %) 27.8  24.4  20.0  20.3  16.9  27.6  15.4  3.6 
การเติบโตของรายได้และกำไรเทียบกับปีก่อน
อัตราเติบโตรายได้การให้บริการ 11.4% 14.8% 3.7% 1.2% 2.2% 1.60% 4.9% 5.7%
อัตราเติบโตรายได้รวม 13.6% 15.2% 3.4% -0.8% 4.0% -2.00% 3.7% 5.3%
อัตราเติบโตกำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อม 9.0% 9.0% 4.0% 4.0% 6.5% -14.00% 16% 9.0%
อัตราเติบโตกำไรสุทธิ 8.0% 57.0% 4.0% -1.0% 8.5% -22.00% -1.9% 4.5%
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อม 45.0% 42.0% 42.0% 44.0% 45.6% 39.90% 44.7% 46.2%
อัตรากำไรสุทธิ 18.0% 24.0% 24.0% 24.0% 25.2% 20.20% 19.1% 19.6%
กำไรต่อหุ้น 7.47 11.73 12.20 12.12 13.17 10.31 10.12 2.70
เงินปันผลต่อหุ้น 8.43 10.90 12.15 12.00 12.99 10.08 7.08 -
อัตราสภาพคล่อง 1.12 1.05 0.77 0.88 0.66 0.46 0.5 0.5
หนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อม (เท่า) 0.01 Net cash 0.15 0.29 0.70 1.38 1.4 1.2
หนี้สินต่อทุน (เท่า) 0.56 0.47 0.54 0.79 1.32 2.3 2.2 2.1
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (เท่า) 24 45 50 34 30 14 13 13
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 31% 37% 34% 31% 25% 13% 10% 11%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนทุน 67% 84% 82% 79% 82% 67% 65% 65%

นิยามคำศัพท์

จำนวนผู้ใช้บริการ จำนวนหมายเลขที่จดทะเบียน ณ สิ้นงวด ไม่รวมถึงหมายเลขที่มีสถานะเป็น churn
จำนวนผู้ใช้บริการระบบรายเดือนที่ตัดออกจากระบบ (Postpaid churn) จำนวนผู้ใช้บริการที่มีสถานะการค้างชำระเกิน 45 วันนับจากวันครบกำหนดชำระ
จำนวนผู้ใช้บริการระบบเติมเงินที่ตัดออกจากระบบ (Prepaid churn) จำนวนผู้ใช้บริการที่จำนวนวันใช้งานหมดเกิน 45 วัน หรือจำนวนผู้ใช้บริการที่ไม่มีการใช้งานใดๆ เกิน 90 วัน
จำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นสุทธิ ผลต่างระหว่างจำนวนผู้ใช้บริการ ณ สิ้นงวด กับจำนวนผู้ใช้บริการ ณ ต้นงวด
รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน ไม่รวมค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (ARPU excl. IC) รายได้รวมจากการให้บริการทั้งหมดยกเว้นรายได้บริการข้ามแดนขาเข้า และรายได้จากค่าเชื่อมโยงโครงข่าย หารด้วยจำนวนลูกค้าเฉลี่ยระหว่างต้นงวดและปลายงวด
รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน รวมค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (ARPU incl. IC) รายได้รวมจากการให้บริการทั้งหมดยกเว้นรายได้บริการข้ามแดนขาเข้า แต่รวมรายได้สุทธิ จากค่าเชื่อมโยงโครงข่าย หารด้วยจำนวนลูกค้าเฉลี่ยระหว่างต้นงวดและปลายงวด
นาทีเฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน (MOU) จำนวนนาทีที่เรียกเก็บเงินจากการโทรออกของลูกค้า ซึ่งเกิดจากการใช้บริการเสียง และ การโทรออกต่างประเทศ หารด้วยจำนวนลูกค้าเฉลี่ยระหว่างต้นงวดและปลายงวด
อัตราจำนวนเลขหมายที่ตัดออกจากระบบ (Churn rate) จำนวนผู้ใช้บริการที่ยกเลิกบริการระหว่างงวด หารด้วยผลรวมของจำนวนผู้จดทะเบียนใหม่ระหว่างงวด และจำนวนผู้ใช้บริการ ณ ต้นงวด
บริการด้านข้อมูล บริการนอกเหนือไปจากการโทร ได้แก่ อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ คอนเทนต์ ข้อความสั้น และบริการด้านข้อมูลอื่นๆ
หนี้สุทธิต่อ EBITDA (Net Debt to EBITDA) (เงินกู้ที่มีภาระดอกเบี้ย - เงินสด) / EBITDA
หนี้สุทธิต่อทุน (Net Debt to Equity) (เงินกู้ที่มีภาระดอกเบี้ย - เงินสด) / ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ ปลายงวด
หนี้ต่อทุน (Interest-bearing Debt to Equity) เงินกู้ที่มีภาระดอกเบี้ย / ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ ปลายงวด
หนี้สินรวมต่อทุน (Total Liabilities to Equity) หนี้สินรวม ณ ปลายงวด / ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ ปลายงวด
กระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow) เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน - เงินลงทุนโครงข่าย
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow Yield) (กระแสเงินสดอิสระ – เงินลงทุนโครงข่าย) / (มูลค่าตลาด + มูลค่าทางบัญชีของหนี้สุทธิ)