นายกานต์ ตระกูลฮุน *
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
ตำแหน่ง
 • ประธานกรรมการ
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน
 • ประธานกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 29/2546
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2559 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการ ประธานกรรมการการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2559 - ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ / บมจ. ไทยพาณิชย์
 • 2558 - ปัจจุบัน
  กรรมการ ประธานกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2558 - ปัจจุบัน
  กรรมการที่ปรึกษา / Nomura Holdings Inc.
 • 2554 - ปัจจุบัน
  ที่ปรึกษา / Kubota Corporation (Japan)
 • 2549 - ปัจจุบัน
  กรรมการ / บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
 • 2549 - 2558
  กรรมการผู้จัดการใหญ่ / บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายสมประสงค์ บุญยะชัย *
รองประธานกรรมการ
ตำแหน่ง
 • รองประธานกรรมการ
 • กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 21/2552
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 65/2548
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 30/2547
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2551 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการบริหาร / บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
 • 2551 - ปัจจุบัน
  รองประธานกรรมการ กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2550 - ปัจจุบัน
  กรรมการ / บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
 • 2549 - ปัจจุบัน
  กรรมการ / บมจ. ไทยคม
 • 2545 - ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง
 • 2560 - ปัจจุบัน
  กรรมการ / บจ. บีอีซี เวิลด์
 • 2559 - ปัจจุบัน
  กรรมการ / บจ. โอสถสภา
 • 2559
  กรรมการอิสระ / บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท
 • 2553 - 2558
  รักษาการกรรมการผู้อำนวยการ / บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
 • 2552 - 2554
  ประธานกรรมการบริหาร / บมจ. ไทยคม
 • 2547 - 2559
  กรรมการ / บจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ *
กรรมการอิสระ
ตำแหน่ง
 • ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • เนติบัณฑิต สำนักลินคอล์น อินน์ ประเทศอังกฤษ
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 29/2547
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2557 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2557 - ปัจจุบัน
  Managing Partner / R&T Asia (Thailand) Limited
 • 2551 - 2557
  กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ กรรมการอิสระ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2550 - 2551
  กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2549 - 2550
  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2548 - 2557
  ผู้บริหาร / บจ.ฮันตัน แอนด์ วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์)
 • 2540 - 2551
  กรรมการ / บจ. ไทยทาโลว์ แอนด์ ออยล์
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายเฆราร์โด ซี. อบลาซา จูเนียร์ *
กรรมการอิสระ
ตำแหน่ง
 • กรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ De La Salle University, Manila
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน
 • เม.ษ. 2560 – ปัจจุบัน
  กรรมการ ธนาคาร Bank of the Philippines Islands
 • มิ.ย. 2553 – ปัจจุบัน
  กรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร บริษัท Manila Water Company Inc.
 • 2541– ปัจจุบัน
  กรรมการผู้จัดการอาวุโส กรรมการบริหาร บริษัท Ayala Corporation
 • 2553 – เม.ษ. 2560
  กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Manila Water Company Inc.
 • ม.ค. 2553 – มิ.ย. 2553
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Ayala Corporation
 • 2540 – 2541
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท Ayala Corporation
 • 2541 – 2552
  กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Globe Telecom Inc.
 • 2538 – 2540
  ผู้จัดการส่วนงานธุรกิจส่วนภูมิภาค Citibank Singapore
 • 2530 – 2537
  รองกรรมการผู้อำนวยการ Citibank N.A. Philippines
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย *
กรรมการอิสระ
ตำแหน่ง
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
 • กรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, North Texas State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Direct Certificate Program (DCP) รุ่น 59/2548
 • หลักสูตร Role of the Chaiman Program (RCP) รุ่น 16/2550
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2558 - ปัจจุบัน
  รองประธานกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / บมจ. ธนาคารกรุงไทย
 • 2557 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ กรรมการอิสระ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2541 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการ / บจ. วี กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์
 • 2554 - 2555
  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ / บมจ. ปตท.
 • 2549 - 2555
  ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / บมจ. หลักทรัพย์ จัดการกองทุนกรุงไทย
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายแอเลน ลิว ยง เคียง *
กรรมการ
ตำแหน่ง
 • ประธานกรรมการบริหาร
 • กรรมการ
 • กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท Science (Management) Massachusetts Institute of Technology, ประเทศสหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2557 - ปัจจุบัน
  Chief Executive Officer Consumer Australia Chief Executive Officer Optus / Singapore Telecommunications Ltd.
 • 2551 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2549 - ปัจจุบัน
  กรรมการ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2549 - ปัจจุบัน
  Chief Executive Officer (Singapore) / Singapore Telecommunications Ltd.
 • 2555 - 2557
  Executive Officer Group Digital Life and Country Chief - Officer (Singapore) / Singapore Telecommunications Ltd.
 • 2549 - 2551
  กรรมการบริหาร / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายสตีเฟ่น จอฟฟรีย์ มิลเลอร์ *
กรรมการ
ตำแหน่ง
 • กรรมการ
 • กรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาตรี Economics and Finance, University of New South Wales (เกียรตินิยมอันดับ 1)
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2558 - ปัจจุบัน
  กรรมการ และกรรมการบริหาร / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2557 - ปัจจุบัน
  ที่ปรึกษา / Singapore Technologies Telemedia, Singapore
 • 2556 - 2557
  President & COO / Singapore Technologies Telemedia, Singapore
 • 2555 - 2556
  President & CFO / Singapore Technologies Telemedia, Singapore
 • 2553 - 2555
  Senior EVP & CFO / Singapore Technologies Telemedia, Singapore
 • 2548 - 2553
  CFO / Singapore Technologies Telemedia, Singapore
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์
กรรมการ
ตำแหน่ง
 • กรรมการ
 • กรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลยุทธ์
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * 0.0027
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 107/2552
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการ กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการกลยุทธ์ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2555 - 2557
  กรรมการ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2550 - 2555
  รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2547 - 2550
  ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานธุรกิจบริการสื่อสารไร้สาย / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นางสาวจีน โล เงี้ยบ จง *
กรรมการ
ตำแหน่ง
 • กรรมการ
 • กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาตรี บัญชี National University of Singapore
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2559 - ปัจจุบัน
  กรรมการ / บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
 • 2558 - ปัจจุบัน
  Group Chief Corporate Officer / Singapore Telecommunications Ltd.
 • 2556 - ปัจจุบัน
  กรรมการ กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2551 - 2558
  Group Chief Financial Officer / Singapore Telecommunications Ltd.
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายประสัณห์ เชื้อพานิช *
กรรมการอิสระ
ตำแหน่ง
 • กรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรขั้นสูงทางการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Director Certification Program (DCP 119/2009)
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2559 – ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2559 – ปัจจุบัน
  กรรมการ ในคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจามหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2558 – ปัจจุบัน
  กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • 2558 – ปัจจุบัน
  กรรมการ คณะกรรมการพิจารณาให้การรับรองบริษัทที่มีการวางแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริต
 • 2558 – ปัจจุบัน
  กรรมการ สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 • 2558 – ปัจจุบัน
  กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • 2557 – ปัจจุบัน
  กรรมการ IFRS Advisory Council
 • 2557 – ปัจจุบัน
  กรรมการที่ปรึกษาด้านการกากับดูแลกิจการและนโยบาย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • 2557 – ปัจจุบัน
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี คณะกรรมการทุ่มตลาดและการอุดหนุน กระทรวงพาณิชย์
 • 2557 – ปัจจุบัน
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 • 2557 – ปัจจุบัน
  กรรมการตรวจสอบ สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 • 2557 – ปัจจุบัน
  นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 2555 – ปัจจุบัน
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนประกันวินาศภัย กระทรวงการคลัง
 • 2557 – 2558
  อนุกรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และประเด็นอื่นด้านเศรษฐกิจสภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • 2556 – 2558
  กรรมการบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2556 – 2558
  กรรมการอิสระ บริษัท น่าเฮงคอนกรีต (1992) จำกัด
 • 2555 – 2558
  นายกสมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2556 – 2557
  คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ ASEAN CG Scorecard สมาคมส่งเสริมสาถบันกรรมการบริษัทไทย
 • 2554 – 2557
  ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 2554 – 2557
  อุปนายก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 2551 – 2555
  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
* กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร