ชื่อหลักทรัพย์
ADVANC
ตลาดหลักทรัพย์
SET
(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ทุนจดทะเบียน
4,997,459,800 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
2,973,095,330 บาท
มูลค่าตลาดรวม
451,910.49 ล้านบาท
(ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2558)
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
36.22 (%)
จำนวนซื้อขายเฉลี่ยรายวัน
5,241,367 หุ้น
(ค่าเฉลี่ย ณ ไตรมาส 3/2558)
อัตราส่วนการถือครอง
หลักทรัพย์ของชาวต่างชาติ
48.30 %
หมายเลข ISIN
ในประเทศ TH0268010Z03
ต่างประเทศ TH0268010Z11
NVDR TH0268010R11