นายกานต์ ตระกูลฮุน *
ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
ตำแหน่ง
 • ประธานกรรมการ
 • กรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • 2520 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟ้า(เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2529 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ The Georgia Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • 2529 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ The Georgia Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Directors Certification Program (DCP) 29/2003
ประสบการณ์ทำงาน
 • พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการ ประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืนและกรรมการอิสระ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2559 - ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ส.ค. 2558 - พ.ย. 2559
  กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2549 - 2558
  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายสมประสงค์ บุญยะชัย *
กรรมการ
ตำแหน่ง
 • รองประธานกรรมการ
 • กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 30/2547
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 65/2548
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 21/2552
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2553 - ปัจจุบัน
  รักษาการ กรรมการผู้อำนวยการ บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น
 • 2551 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการบริหาร, บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น
  กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ, บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2550 - ปัจจุบัน
  รองประธานกรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน, บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
  กรรมการ, บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น
 • 2549 - ปัจจุบัน
  กรรมการ, บมจ. ไทยคม
 • 2547 - ปัจจุบัน
  กรรมการ บจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า
 • 2545 - ปัจจุบัน
  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ, บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง
 • 2552 - 2554
  ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ไทยคม
 • 2543 - 2551
  กรรมการบริหาร บมจ. ชินแซทเทลไลท์
 • 2542 - 2551
  ประธานกรรมการบริหาร บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2537 - 2551
  กรรมการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2547 - 2550
  กรรมการบริหาร, บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ
  กรรมการและกรรมการบริหาร, บมจ. ไอทีวี
 • 2543 - 2550
  รองประธานกรรมการบริหาร, บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายแอเลน ลิว ยง เคียง *
กรรมการ
ตำแหน่ง
 • ประธานกรรมการบริหาร
 • กรรมการ
 • กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน
สัดส่วนการถือหุ้น (%) * ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท Science (Management) Massachusetts Insitiute of Technology U.S.A.
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2551 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการบริหาร, บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • 2549 - ปัจจุบัน
  กรรมการ, บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สิงคโปร์, Singapore Telecommunications Ltd.
 • 2549 - 2551
  กรรมการบริหาร, บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
* กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร